علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد بروجرد
کارگروه علمی- پژوهشی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 5 آذر 1393

این آنتی بادی پروتئینی است که بر ضد مواد داخل هسته سلولها ایجاد می شود. این آزمایش بیشتر در بیماریهای خود ایمنی یا Autoimmune دیده می شود از خصوصیات این آزمایش این است که قبل از بروز علائم بیماری بطور واضح دیده می شود و مثبت می گردد. بنابراین تست خوبی در این گونه موارد است Systemic Lupus Erythematic در 95% تا 99% موارد سیستمیک لوپوس اریتماتوز مثبت می شود. از مواردی که این آزمایش مثبت می شود می توان از آرتریت نام برد. در راش؛ در ترومبوسیتوپنی یا کمبود پلاکت خون thrombocytopenia؛ در لوپوس دارویی Drug induced lupus که آنتی بادی بر علیه هیستون histon (پروتئین هسته قابل حل در آب است که سر شار از تیروزین tyrosine و آرژینین Arginine است) ایجاد شود مثبت می شود. البته نکته قابل توجه در این مورد این است که در این مورد آزمایش Anti histon هم مثبت می گردد.  
نکته قابل توجه در آزمایش ANA این است که یک آزمایش ANA منفی بیماری SLE را غیرمحتمل نمی سازد و این به خاطر طبیعت نوسانی در بروز بیماریهای خود ایمنی است. در اینگونه موارد که شک به این بیماریها قوی است شاید لازم باشد آزمایش ANA در آینده دوباره کنترل گردد.

به هر صورت با توجه به بیشتر موارد، در صورت وجود یک آزمایش ANA منفی لزوم انجام تستهای بیشتر مشکوک است.

به طور خلاصه آزمایش ANA در بیماریهای زیر مثبت می شود:
1- SLE active در 99% موارد
2- SLE inactive در 95% موارد
3- Drug induced SLE در 99% موارد
4- بیماریهای Mixed connective tissue در 99% موارد
5- Scleroderma در 95% 
6- در سندروم شوگرن در 75% موارد
7- در آرتریت روماتوئید Rheumatoid Arthritis در 50% موارد
8- هپاتیت مزمن اتوایمیون Autoimmune chronic hepatitis در 40% موارد
9- زنان سالم 4% تا 5% موارد
10- در بیماری ری نود Raynaud"s disease

تقریبا در 5% افراد طبیعی آزمایش ANA مثبت است که این درصد با افزایش سن افزایش می یابد بطوریکه در سن 70 سالگی به 20% می رسد. در بیماریهای Systemic connective tissue عیار آزمایش ANA بیش از 160/1است.

اما در هر صورت ربطی به فعالیت بیماری و حتی به پیش آگهی بیماری ندارد. در هر صورت تقریبا 5% بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید Rheumatoid arthritis دارای ANA مثبت اما تست RF منفی دارند که در این موارد آزمایش Anti CCP توصیه می گردد که حساسیت بیشتری نسبت به آزمایش RF دارد. این آزمایش (Anti CCP) در 50% تا 60% در ابتدای بیماری آرتریت روماتوئید Rheumatoid arthritis (سه تا شش ماه پس از بروز علایم) مثبت می شود. در یک آزمایش Anti CCP مثبت بدون وجود علائم R.A در 95% موارد در آینده علائم بیماری RA آرتریت روماتوئید را پیدا می کنند.

با مصرف این داروها آزمایش ANA مثبت می شود:
1- Chlorpromazine 
2- Lithium carbonate
3- Practolol
4- Sulfonamides
5- Griseofulvin
6- Captopril
7- Propilthiouracil

این داروها علایم شبیه لوپوس ایجاد می کند:
1- Procacainamide
2- Hydralazine
3- Penicillamine
4- Isoniazoide
5- Sulffasalazine
6- Quinidine
7- Phenytoin
 
منبع: پایگاه علوم آزمایشگاهی ایران طبقه بندی: ایمنی شناسی ،  هورمون شناسی، 
ارسال توسط کارگروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزادبروجرد
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 17 تیر 1393

 نتایج مثبت كاذب HCG:

     نتایج مثبت كاذب معمولاً بواسطه وجود آنتی‌بادیهای هتروفیل در سرم بیماران ایجاد می‌شود. آنتی‌بادی‌های هتروفیل آنتی‌بادی‌های انسانی برعلیه آنتی‌بادی‌های حیوانی هستند. شناخته شده‌ترین آنتی‌بادی‌های تداخل‌كننده HAMA(Human Anti Mouse Antibody) می‌باشد. اما آنتی‌بادی‌های ضد حیوانات دیگر مانند بز ((HAGA، گوسفند (HASA) و خرگوش (HARA ) نیز ممكن است سبب تداخل گردند.

آنتی‌بادی‌های هتروفیل به دو نوع تقسیم می‌شوند:

نوع اول - كه نادر بوده و اختصاص به آنتی‌بادی‌های حیوانی دارد. معمولاً این آنتی‌بادی‌ها بعد از اینكه فرد در معرض آنتی‌بادی‌های مونوكلونال موشی قرارگرفت (بواسطه تزریق) ساخته می‌شوند. در روشهای عكسبرداری و شیمی درمانی كه عمل هدف‌گیری بافت موردنظر بوسیله آنتی‌بادی‌های مونوكلونال موشی انجام می‌شود،HAMA  بوجود می‌آید. معمولاً اثر این نوع آنتی‌بادی‌ها در سنجش‌های ایمنی به مراتب از نوع دوم بیشتر است.

نوع دوم - كه شایعتر است آنتی‌بادی‌های غیر اختصاصی با افینیته پایین هستند. این آنتی‌بادی‌ها معمولاً در اثر مواجهه شدن فرد با پروتئینهای حیوانی (تغذیه، تماس محیطی، تنفس و واكسن‌ها) بوجود می‌آیند.

فاكتور روماتوئید كه یك آنتی‌بادی ضد ایمونوگلوبولین است نیز ممكن است با آنتی‌بادی‌های حیوانی واكنش دهد.گفته شده در روشهایی كه در آنها از دو آنتی‌بادی (موش و بز) استفاده می‌شود نسبت به روشهایی كه درآنها هردو آنتی‌بادی موشی است كمتر تحت‌تأثیر واكنش مثبت كاذب قرار می‌گیرند، اما چون ایمونوگلوبولین‌های گونه‌های مختلف شدیداً همولوگ هستند یك آنتی‌بادی هتروفیل ممكن است با ایمونوگلوبولین‌های حیوانات دیگر واكنش دهد، بنابراین استفاده از آنتی‌بادی گیرنده و آشكارساز از گونه‌های مختلف مانند موش و بز نمی‌تواند این مسئله را حذف نماید. برخی ازشركت‌های سازنده كیت‌های الایزا جهت حذف تداخلات ناشی از آنتی‌بادی‌های هتروفیل ایمونوگلوبولین‌هایی را به معرف‌های خود اضافه می‌كنند، اما سرم برخی بیماران حاوی مقادیر بسیار زیادی از آنتی‌بادی‌های هتروفیل بوده و اثر مواد بلوك‌كننده برای خنثی‌سازی آنها كافی نبوده و نتیجه مثبت كاذب اجتناب‌ناپذیر است.

         گزارشات نشان می‌دهد كه سرم 30تا40 درصد افراد دارای آنتی‌بادی‌های هتروفیل است. در یك مطالعه وسیع شیوع آنتی‌بادی‌های هتروفیل جهت تأثیر در نتیجه آزمایش HCG تقریباً در حدود 4-3 درصد جمعیت مورد مطالعه گزارش شده است. این بررسی بیانگر اهمیت تأثیر آنتی‌بادی‌های هتروفیل در نتیجه آزمایش بوده و آزمایشگاهها باید از این پدیده آگاهی داشته و آمادگی برخورد با آن را داشته باشند.

روشهای مختلفی جهت شناسایی تداخل ناشی از آنتی‌بادی‌های هتروفیل در اندازه‌گیری HCG سرمی وجود دارد كه عبارتند از:

1-     آزمایش مجدد نمونه با استفاده از یك كیت از همان روش یا با یك كیت از روش دیگر:

درجه تداخل ناشی از آنتی‌بادی‌های هتروفیل در روش‌های مختلف واقعاً متفاوت است.

غلظت  HCGدر روش الیزای دو مرحله‌ای در حدود 20% كمتر از روش الیزای ساندویچی یك مرحله‌ای (انكوباسیون همزمان نمونه با هر دو آنتی‌بادی گیرنده و نشاندار) است. این تفاوت در دو سنجش متفاوت الیزا حدود 80% است.

 

2-      تكرار نمونه‌گیری از بیمار:

گاهی لازم است تا نمونه جدیدی از بیمار گرفته شود. مقدار HCG ناشی از نتایج مثبت كاذب معمولاً در نمونه دیگری كه در طی 2-1 هفته بعد از بیمار گرفته شود با نمونه اولیه مشابه است. در صورتی‌كه در سرطانها غلظت  HCGمعمولاً با گذشت زمان افزایش می‌یابد.

3-      رقیق كردن سرم بیمار:

در این روش سرم بیماران به طور سریال در یك ماتریكس پروتئینی فاقد  HCG (مثلاً استاندارد صفر یا بافر رقیق‌كننده موجود در كیت) رقیق شده و  HCGدر نمونه رقیق شده و نمونه اولیه به صورت دوتایی اندازه‌گیری می‌گردد. نتایج غیرموازی (غلظت متناسب با فاكتور رقت نیست) نشان‌دهنده وجود تداخل ناشی از آنتی‌بادی‌های هتروفیل است. در روش رقیق‌سازی معمولاً نتایج بدست آمده كمتر از نتایج مورد انتظار است.

4-      آزمایش همزمان بر روی نمونه ادرار بیمار:

آنتی‌بادی‌های هتروفیل با وزن ملكولی 150 كیلودالتون به‌دلیل وزن ملكولی بالا توسط گلومرول‌های كلیه فیلترنشده و بنابراین در ادرار وجود نداشته و نمی‌توانند در آزمایش ادرار تداخل نمایند. اگر مقدار HCGدر سرم هنوز در حال افزایش بود نتیجه منفی ادرار ممكن است ناشی از ادرار خیلی رقیق باشد كه آنرا می‌توان با اندازه‌گیری وزن مخصوص یا اندازه‌گیری كراتینین ادرار تشخیص داد. در ادراری با وزن مخصوص 015/1 غلظت HCG در ادرار در حدود 50% غلظت سرمی آن است. بنابراین نتیجه منفی در ادرار نشانه قابل‌اعتمادی جهت وجود نتیجه مثبت كاذب ناشی از آنتی‌بادی‌های هتروفیل است. اگر HCG اندازه‌گیری شده در ادرارBHCG  باشد، غلظت آن در ادرار معمولاً خیلی كمتر از مقدار سرمی آن است، زیرا قسمت اعظم آن در طی ترشح به داخل ادرار به HCGBcf تجزیه می‌شود و اكثر روشهای سنجش HCG قادر به اندازه‌گیریHCGBc در ادرار نمی‌باشند.

5-      اضافه كردن مواد سدكننده آنتی‌بــــــــــــــــادی‌های هتروفیل (Heterophil antibody Blocking Agent):   

این معرف‌ها كه تحت‌عنوان HBT نامیده می‌شوند بسیار مورد استفاده قرار گرفته و نتایج رضایت‌بخشی دارند. این لوله‌ها حاوی ایمونوگلوبولین‌های ضد آنتی‌بادی‌های هتروفیل هستند. استفاده از آنها آسان بوده و تقریباً ارزانند و می‌توانند اثر آنتی‌بادیهای هتروفیل را كاهش داده و یا حذف كنند. در این روش 5/0 سی‌سی سرم به لوله اضافه شده و پس از انكوباسیون، سرم بیمار مجدداً جهت اندازه‌گیری مقدار HCG اندازه‌گیری می‌گردد. نتایج منفی یا كاهش مقدار HCG نسبت به نمونه اولیه نشان‌دهنده وجود آنتی‌بادی‌های هتروفیل است.

6-      اندازه‌گیری هورمونهای FSH ، LH بیمار:

 هنگامی‌كه زن جوانی با اندازه‌گیری مقدار سرمی HCG جهت تومورهای تروفوبلاستیك پایش می‌گردد باید مقدارمحدوده مرجع HCG    پس از یائسگی را داشته باشیم زیرا غلظت HCG در این موارد اغلب از  IU/L5-3 فراتر رفته و حتی گاهی به IU/L 15-10 نیز می‌رسد. این مقادیر نشان‌دهنده عود بیماری نبوده بلكه یك پاسخ فیزیولوژیك به سركوب گنادهاست. این حالت را می‌توان با اندازه‌گیری مقدار هورمونهایFSH ، LH بیمارشناسایی نمود. در این حالت مقدار سرمی این دو هورمون در حدود مقادیر پس از یائسگی هستند.

7-      سایر روشها:

با روشهای دیگری نیز می‌توان اثر آنتی‌بادی‌های هتروفیل را حذف نموده و یا كاهش داد اما اكثراً پرهزینه بوده و قابل‌انجام در آزمایشگاههای بالینی نیستند. این روشها عبارتند از:

الف) استخراج آنالیت از نمونه

ب) افزودن سرم حیوان ایمن شده یا ایمن نشده

پ) افزودن سوسپانسیون پروتئین A

ت) رسوب‌گذاری با پلی اتیلن گلیكول6000

ث) حرارت دادن سرم تا 90-70 درجه سانتیگراد (برای آنالیت‌های مقاوم به حرارت)

ج) افزودن IgG پلی‌كلونال اختصاصی گونه

چ) اضافه نمودن قطعات  FCآنتی‌بادی اختصاصی برای گونه

 

در پایان توجه همكاران محترم را به چند نكته جلب می‌نماییم:

1-     به دلیل وجود منابع گوناگون و حالتهای مختلف افزایش مقدار HCG (خوش‌خیم و پاتولوژیك) در سرم بیمار و همچنین هتروژنیسیته ملكول HCG لازم است كه بدانیم كدام شكل یا اشكال ملكولی HCG در روش سنجش مورد استفاده قرار گرفته است.

2-     از استراتژیهای آزمایشگاهی مناسب جهت كمك به پزشك و جلوگیری از مدیریت نامناسب بیماراستفاده کنیم .

3-     بیش از 100 نوع كیت جهت اندازه‌گیری HCG در سرم وجود دارد. آگاهی آزمایشگاهها از ساختار كیت (روش سنجش) و معرف‌های به كار رفته در آن (نوع آنتی‌بادی‌های به كار‌ رفته)كمك زیادی به شناسایی موارد مثبت كاذب می‌نماید.

4-     از استفاده شركت‌های سازنده از معرف‌های مناسبی جهت حذف تداخلات ناشی از آنتی‌بادیهای هتروفیل در كیت‌های خود مطمئن باشیم.

5-      امكانات لازم در هنگام مواجهه با سرمهای حاوی آنتی‌بادی‌های هتروفیل را فراهم کنیم.

6-     مركزی را كه در موقع لزوم بتوان نمونه بیماران را جهت شناسایی منشأ تداخل (اندازه‌گیری HCG هیپرگلیكوزیله- Free BHCG-HCGBcf و بررسی آنتی‌بادی‌های هتروفیل) ارسال نمود، شناسائی کنیم.
طبقه بندی: هورمون شناسی، 
ارسال توسط کارگروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزادبروجرد

سه نوع HCG  در بدن وجود دارد:

1- هورمون CG

2-  HCG هیپرگلیكوزیله

3- HCG هیپوفیزی

 

HCG  به اشكال متفاوتی وجود دارد:

1-     ملكول كامل

2-     ملكول شكسته شده به وسیله آنزیم

3-     قطعه مركزی زنجیره بتا (B core fragment)

4-     زیرواحد بتا بدون پپتید ‍C انتهایی

5-     پپتید انتهایی C زیرواحد بتا.

 ملكول كامل شكل اصلی در سرم بوده و قطعه مركزی بتا Bcf)) شكل اصلی موجود در ادرار می‌باشد....

 ادامه مطلب
طبقه بندی: هورمون شناسی، 
ارسال توسط کارگروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزادبروجرد
مرتبه
تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392
 

 

لینک دانلود فایل:

۱- http://s5.picofile.com/file/8112799034/WWW_LABWORLD_IR_azmayeshhae_hamelegi.rar.

منبع : دنیای علوم آزمایشگاهی
طبقه بندی: بیوشیمی پزشکی ،  هورمون شناسی،  درباره آزمایشگاه، 
ارسال توسط کارگروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزادبروجرد

 

تفسیر کاربردی از نتایج آزمایشگاهی تستهای تیروئید

 

 

 

FT4

FTI

TSH

T3U

T3

T4

 

 

Increased TBG

 

Thyrotoxicosis (Grave's Disease)

 

Thyrotoxicosis (Pituitary Adenoma)

 

Thyrotoxicosis (increased T4 to T3)

 

Iodine Deficiency

 

Moderate Hypothyroidism

 

Sever Hypothyroidism (Hashimoto)

 

Decreased TBG

 

Secondary Hypothyroidism (Hypopituitarism)

 

General

 

Decreased T4 to T3

(Rare)

 

 

Complete

Hypophyseal

 

Incomplete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : آزمایشگاه پارسه - مرتضی مددی
طبقه بندی: هورمون شناسی، 
ارسال توسط کارگروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزادبروجرد
مرتبه
تاریخ : جمعه 2 اسفند 1392

معرفی آزمایشات ترکیبی CA-125 و HE4 و محاسبه فاکتور ROMA جهت تشخیص زودهنگام بدخیمی تخمدان

سالانه بیش از 200هزار زن در سرتاسر جهان با سرطان تخمدان (ovarian cancer) شناسایی می شوند که بیشترین میزان وقوع این سرطان در ایالت متحده و اروپای شمالی و پایین ترین میزان وقوع، در آسیا و آفریقا می باشد. سرطان تخمدان، چهارمین عامل مرگ توسط سرطان در سراسر دنیا بوده و 5% کل مرگ و میرهای ناشی از سرطان را در زنان شامل می شود. تقریبا از میان هر 57 زن در ایالت متحده، 1نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست می دهد. در کشورهای توسعه یافته، بیش از 90% از سرطان های سینه با استفاده از ماموگرافی

(mammography) در مراحل ابتدایی و قابل درمان شناسایی می شوند. این در صورتی است که میزان شناسایی سرطان های تخمدان در مراحل I/II کمتر از 30% می باشد و از سال 1973، تنها 12% از مرگ ومیرهای ناشی از سرطان تخمدان کاسته شده است.

این آمار ترسناک بازتابی از فقدان ابزار مؤثر در تشخیص زودهنگام سرطان تخمدان می باشد. ماموگرافی و تست های غربال گری سرطان دهانه رحم با استفاده از پاپ اسمیر، منجر به شناسایی زودهنگام این سرطان ها در مراحل ابتدایی بیماری شده که هنوز تهاجمی نبوده و قابلیت درمان را دارند. این درحالی است که چنین ابزاری برای تشخیص زودهنگام سرطان تخمدان وجود ندارد.......ادامه مطلب
طبقه بندی: آسیب شناسی ،  درباره آزمایشگاه،  هورمون شناسی، 
ارسال توسط کارگروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزادبروجرد
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 29 بهمن 1392
 
 

Anti Mullerian Hormone  

  • AMH هورمونی است که توسط فولیکول های در حال رشد (حاوی تخمک) تولید می شود، از این رو شاخصی از تعداد و کیفیت تخمک های در حال تولید در چرخه قاعدگی محسوب می شود.

 

  • AMH بر خلاف FSH، Inhibin B و استرادیول در تمام طول سیکل قاعدگی ثابت است ، از این رو ، انجام این تست در هر زمان از چرخه قاعدگی امکان پذیر است.

 

  • AMH تحت تأثیر گونادوتروپین ها قرار نمی گیرد و صرفأ بازتابی از جمعیت فولیکولها (رزرو تخمدانی) می باشد.

 

  • AMH در ارزیابی زنانی که با خطر کاهش رزرو تخمدانی روبرو هستند کمک کننده است، از جمله زنان دارای سابقه خانوادگی یائسگی زودرس (نارسایی تخمدان)، زنان مبتلا به یائسگی زودرس (نارسایی تخمدان)، زنان دارای سابقه آندومتریوز شدید، شیمی درمانی یا جراحی قبلی بر روی تخمدان، زنان مبتلا به بیماریهای اتوایمیون، عفونت لگن، و زنانی که از رژیم های گیاهخواری استفاده می کنند (شایان ذکر است در اکثر زنان مبتلا به کاهش رزرو تخمدانی، ریسک فاکتورهای فوق وجود ندارد و یکی از راههای شناسایی آنها استفاده از تست AMH می باشد).

 

  • AMH یکی از تست های مهم در ارزیابی ناباروری است و بعلاوه در تعیین دوز صحیح داروهای باروری (از جمله داروهای مورد استفاده در IVF) کمک می کند.

 

  • افزایش AMH در تشخیص PCOS کمک کننده است.

 

  • کاهش AMH با افزایش ریسک سقط جنین (حتی در زنان جوان) همراه است.طبقه بندی: هورمون شناسی، 
ارسال توسط کارگروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزادبروجرد
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 28 تیر 1391
ارسال توسط کارگروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزادبروجرد
(تعداد کل صفحات:2)      [1]   [2]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
میزان رضایت مندی شما از گزارش کار ارسال شده چقدر می باشد؟

صفحات جانبی

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic